Obchodní podmínky pro internetový a kamenný obchod PC PRINT Třebíč

 

Tyto obchodní podmínky zde ponecháváme formálně a dočasně jen po dobu dobíhajících záruk dříve prodaného zboží. 
Od roku 2016 jsme prodej zboží ukončili a činnost jsme transformovali na ryze servisní. 
Níže uvedené, všeobecně platné a vžité podmínky, se týkají všech námi použitých náhradních dílů, použitých  při servise.
Podmínky popisují standardní  spolupráci mezi firmou PC PRINT, Ing. Vladimír Lučan (dále jen dodavatel) a kupujícím (dále jen odběratel). 
Internetový obchod e-Katalog jsme v roce 2016 (po 20ti letech provozu) ukončili a svou činnost jsme zaměřili na všude chybějící 
PROFESIONÁLNÍ SERVIS.
Ceny servisních služeb a ceny náhradních dílů pro servis, může dodavatel aktualizovat dle svého uvážení.
Platební karty přjímáme, hotovost nepřijímáme, úhrady jen bankovním převodem, proforma fakturu (zálohovou FA), 
Vám na požádání vystavíme na počkání. 
Po bankovním převodu úhrady Vám servisované, opravené nebo zhodnocené věci předáme. 
 
V Třebíč dne 01.12.2019
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V Třebíč dne 01.01.2014 

Objednávka - platnost, stavy, zrušení. (původní  znění před ukončením eShopu)

Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Po uložení objednávky odběratelem je tato objednávka závazná. Uložením objednávky je naplněna skutková podstata uzavření smlouvy o koupi zboží mezi dodavatelem a odběratelem. Odběratel je informován o přijetí objednávky i o jejím případném zrušení. Pokud se odběratel nedohodne s dodavatelem jinak, je stanoven poplatek za zrušení objednávky odběratelem ve výši 15 % z ceny objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. Veškeré parametry objednávky jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Registrovaný odběratel je v menu “Objednávky” informován o aktuálním stavu všech svých objednávek. V případě nedodání zboží do 28 kalendářních dní bude objednávka zrušena. V případě nepotvrzení objednávky dodavatelem do 24 hodin ( v pracovní dny ), bude objednávka zrušena. V případě neprovedení platby do 24 hodin, při elektronickém způsobu platby, bude objednávka zrušena . Dodání zboží Zboží je dodáno dopravní službou nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou odběratelem v objednávce. Dopravní služba dodává na adresu odběratele mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Dodavatel dopraví zboží v době dle dohody se odběratelem. Expedované objednávky jsou doručeny odběrateli druhý den.

Dodání zboží

Zboží je dodáno dopravní službou nebo dodavatelem na dodací adresu uvedenou odběratelem v objednávce. Dopravní služba dodává na adresu odběratele mezi 8:00 a 16:00 hodinou. Dodavatel dopraví zboží v době dle dohody se odběratelem. Expedované objednávky jsou doručeny odběrateli druhý den.

Poplatky

V případě, že objednávka nepřesáhne svou velikostí (finanční objem objednávky bez DPH) minimální hranici 5.000 Kč, účtuje dodavatel odběrateli dopravné 180 Kč. Na tuto částku je zákazník upozorňován při tvorbě objednávky. Částka je v průběhu roku aktualizována cenami dopravného smluvních přepravců dodavatele a je tedy pohyblivá. V okamžïku tvorby objednávky je ale vždy odběrateli známá.

Doklady

Odběratel obdrží ke každé dodávce zboží fakturu a dodací list. Faktura obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Na dodacím listě je uvedeno množství a druh dodávaného zboží.

Úhrada faktur

Úhrada faktury je závislá na zvoleném způsobu platby v procesu objednání. Dobírka – odběratel platí v hotovosti dopravní službě při převzetí zásilky. Elektronická platba – odběratel platí prostřednictvím e-bankingu, po potvrzení bankou o realizované platbě je objednávka vyexpedována. Banka jejíž prostřednictvím probíhá elektronická platba neodpovídá za vady dodávky a není nijak zúčastněna ve vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Zálohová faktura – odběratel platí na účet dodavatele částku s variabilním symbolem, veškeré údaje potřebné pro platbu jsou uvedeny v potvrzení objednávky zobrazeném po uložení objednávky. Faktura se splatností Registrovaný odběratel může platit i na fakturu se splatností předem dohodnutou s dodavatelem. Datem úhrady / platby se rozumí datum připsání platby odběratele na účet dodavatele. Po termínu splatnosti faktury může být účtováno penále ve výši 0,5% denně, což na tomto místě dodavatel nesolidním odběratelům deklaruje předem a označuje tuto výšku případné sankce v souladu s platnou literou zákona za "smluvní pokutu" 0,5% denně.

Vrácení zboží a úhrada dobropisu

Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, odběratel je oprávněn nepoškozené, kompletní zboží a pořizovací faktury zaslat zpět tak, aby nejpozději do 3. kalendářních dnů bylo přijato na skladě dodavatele. Na vrácené zboží dodavatel vystaví do 3 kalendářních dnů od data přijetí dobropis. Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. V případě vystavení dobropisu dodavatelem je platba vrácena zpět odběrateli nebo je proveden zápočet s neuhrazenými fakturami.

Reklamace

Odběratel je povinen předat reklamované zboží dodavateli v originálním balení včetně manuálů a s fakturou a dodacím a záručním listem dodavatele (jejich kopiemi). Při reklamaci zboží je povinností odběratele dodat společně se zbožím a příslušnými doklady také písemný popis závady - důvod k reklamaci. Standardní obecná záruka na produkty je 6 měsíců, dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty poskytnuté výrobcem nebo distributorem (12, 24, 36, 60 i více měsíců dle komodity a dle výrobce a dovozce). Záruční doba začíná běžet od data uvedeném na dodacím listu. Kupujícímu nevzniká nárok na plnění prodávajícího z důvodu odpovědnosti za vady v případech, kdy vada byla způsobena zejména v těchto případech :

 1. počítačovými viry, živelnými pohromami, ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo telefonní síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, porušením ochranných pečetí, plomb a nálepek
 2. použitím neautorizovaných programových produktů a neoriginálního spotřebního materiálu, znečištění snímačů zařízení, vybité baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem
 3. poškozením zboží při přepravě ( zákazník řeší s dopravcem ), zasláním zboží zpět bez antistatického obalu, v němž bylo dodáváno
 4. neodbornou instalací, obsluhou či zanedbáním předepsané péče o zboží, poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v ČR
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými, mechanickými a jinými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
 6. zapojením zařízení do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN nebo přepětím sítě - zapojením do sítě neodpovídající ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80
 7. provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez prokazatelného souhlasu firmy PC PRINT
 8. používáním příslušenství dodaného jiným prodejcem a jehož použití není na základě úsudku techniků PC PRINT slučitelné se zařízením
 9. u odběratelem vybraných a zakoupených samostatných dílů, kde není zaručena kompatibilita s jinými nebo jinde zakoupenými komponenty a funkční zboží z důvodu nekompatibility nelze vyměnit. Samostatně požadované komponenty je možné před nákupem na požádání odběratele otestovat v servisu PC PRINT. Ve vyjímečných případech (se sjednaným storno poplatkem 15% ceny) lze přistoupit k výměně zboží za ekvivalentní nebo obdobných parametrů. U funkčního zboží nelze přistoupit k odstoupení od kupní smlouvy s vracením úhrady jen z důvodu neověřené nekompatibility odběratelem požadovaných komponent, zejména pak v případech s odmítnutým testem kompatibility před prodejem.
 10. Veškerý chod na prodejně je monitorován kamerovým systémem s mnoha měsíční archivací obrazu a zvuku, což je zákazníkům viditelně sděleno již před vstupem na prodejnu. Video záznam může řešit nejen krádeže na prodejně ( kamery s infra přísvitem ), ale i sporné případy ve věci záruk atd.

Záruční doba na díly, které byly vyměněny během záruky končí s koncem záruční doby opraveného přístroje. Zákazníkovi po dobu záruční opravy nevzniká nárok na žádnou náhradu a záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v opravě, neprodlužuje se, je-li po dobu opravy zapůjčeno zařízení náhradní. Před předáním počítače, NB nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní opravu si zákazník zálohuje svá data. Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese PC PRINT ani žádný z jeho servisních partnerů odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na obchod@pcprint.cz nebo na adresu sídla firmy, s uvedením čísla objednávky a s kopiemi objednávky, dodacího listu a daňového dokladu.

Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla společnosti nebo odesláním na adresu. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět.

Bližší informace na tel. 777 59 49 17. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Dovolujeme si požádat o písemnou specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy, tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na odstoupení, ale slouží pouze pro zkvalitnění našich dalších služeb ! Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 30 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 30-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 30-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího.

Pokud byla před prodejem sjednána smluvní pokuta za případné stornování závazné písemné objednávky, bude od uhrazené ceny odečten výše uvedený, sjednaný stornovací smluvní poplatek 15% z prodejní ceny. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Pokud platba za objednané a dodané zboží a služby neproběhla, má právo dodavatel na odběrateli vymáhat náhradu vzniklé škody.

Kupující nemůže odstoupit  od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal;
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů; atd.

Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy, připadně při porušení podmínek pro řádné vrácení zboží, je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení, zejména na dopravném mezi sklady a místem odběru zboží odběratelem, na skladových manipulacích, balném a jiných režijních a bankovních výdajích dodavatele, spojených se závaznou objednávkou odběratele.

Zákon je v tomto ohledu vyvážený a chrání nejen odběratele před chybnou dodávkou ze skladů dodavatele, ale chrání již také i dodavatele, zejména před svévolným vytvářením finančních ztrát dodavatele některými neseriozními odběrateli a např. také před nájemnými objednávači od konkurence atd. Tyto praktiky ošetřuje trh a zvyklost internetových prodejů, ustanovením o smluvní pokutě a stornech. Uplatní-li tedy odběratel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Kupující, který není spotřebitelem  a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených.

Informace o internetovém obchodu

Veškeré informace týkající se zboží, jeho cen, dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace, které se týkají vzájemného obchodního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem je možno získat prostřednictvím kontaktu pro zákazníka. Kontakty jsou uvedeny na stránkách obchodu dodavatele v sekci Kontakty. O všech změnách v obchodních případech tj. potvrzení objednávky, zrušení objednávky je odběratel informován e-mailem.

Ochrana údajů o odběrateli

Dodavatel zajišťuje zachovávání důvěrnosti a zamezení zneužití při nakládání s daty odběratele, které jsou potřebné pro vyřízení obchodního případu prostřednictvím internetového obchodu i servisu

V Třebíč dne 01.01.2014